Svet-Stranek.cz
Oficiální stránky absolventů Oktávy A, republiky, na AG roku 2014!
AG students 2014

Dějepis:Oficiální stránky absolventů Oktávy A, republiky, na AG roku 2014!

Dějepis

Budu sem přidávat postupně jednotlivé hodiny, ale začnu tou poslední pro lepší využití!

Revoluční léta 1848-49 v našich zemích

- v Praze se během března 1848 ustavil Svatováclavský výbor (později přejmenovaný na Národní výbor), který sestavil petici císaři s požadavky
» jazykovými (zrovnoprávnění češtiny s němčinou)
» státosprávními (vytvoření jednotného a svébytného celku ze Zemí koruny české)
» liberálními (větší zastoupení měst a venkova na zemském sněmu, obecní a městská samospráva, zrušení roboty…)
- pod vlivem revolučních událostí v cizině propuklo 13. III. 1848 povstání ve Vídni
» byl svržen absolutistický režim reprezentovaný knížetem Metternichem a nastolena vláda umírněných liberálů
- čeští liberálové, setrvávající na pozicích austroslavismu, odmítli ústy Františka Palackého velkoněmeckou koncepci sjednocení Německa → počátek sporů mez Čechy a českými Němci
- na podporu austroslavismu byl v červnu 1848 svolán do Prahy slovanský sjezd
» jednání o federalizaci říše nedokončil, protože v Praze vypuklo povstání radikálů
- červnové povstání bylo vojsky generála Windischgrätze poraženo, některá z občanských práv byla omezena
- generál Windischgrätz vojensky potlačoval i povstání ve Vídni a v Uhrách
- od 10. VII. 1848do 4. III. 1849 zasedal ve Vídni a v Kroměříži sněm s cílem
» vytvořit ústavu
» provést společenské reformy (zrušení roboty aj.)
- 2. XII. 1848 předal v Olomouci císař Ferdinand I. - český král V. (1835 – 48) vládu svému synovi Františku Josefovi I. (1848 – 1916), který na rozdíl od svého předchůdce nebyl zavázán sliby revolucionářům a mohl proti nim tvrdě zasáhnout →
→ » rozpuštění sněmu
» ústava byla vydána z moci císaře (= oktrojovaná ústava)

Bachův neoabsolutismus

- revoluce byla potlačena →
→ porevoluční režim se snaží vypořádat s následky revoluce
» tisk je pod dozorem policie
» omezení spolkového a spolčovacího práva
» zákaz radikálních stran
- po stránce sociální musí vláda brát na vědomí potřebu změn
» nastolení občanské monarchie
» rovnost občanů před zákonem
» zrušení vrchnostenské správy a poddanských povinností (roboty aj.)
» zavedení obecní a městské samosprávy
» zavedení čtyřstupňové státní správy (1. ministerstvo vnitra – 2. zemské místodržitelství –
3. krajské hejtmanství – 4. obecní hejtmanství)
» zavedení čtyřstupňové soudní správy (1. ministerstvo spravedlnosti – 2. vrchní zemské soudy – 3. krajské soudy – 4. obecní soudy)
- ekonomika prosperuje, vytváří nová odvětví
- A. Bach = ministr vnitra, umírněný liberál, jeden z tvůrců tohoto režimu, ale i reforem

Viktoriánská Anglie

- Viktorie
» anglická královna (1837 – 1901)
» císařovna indická (1876 – 1901)
- postupné utváření parlamentního demokratického systému
- strana konzervativní (Benjamin Disraeli) a liberální (William Gladstone)
- modernizace se prosazovala reformní cestou → Británie nebyla zasažena revolucemi
- Británie byla hospodářsky nejrozvinutější stát světa
- londýnská City se stala centrem obchodního a finančního světa
- Británie byla největší koloniální mocností (Indie, Austrálie, Kanada, oblasti v Africe,
Indonésii...
→ zdroj surovin a odbytiště pro britský průmysl
→ růst životní úrovně v Británii

II. císařství ve Francii

- prezident Ludvík Bonaparte (1848-52) posiloval svou pravomoc
» místo parlamentu nechal důležité změny potvrzovat plebiscitem (všelidovým hlasováním)
- 1852 se prohlásil dědičně císařem (potvrzeno plebiscitem) – Napoleon III:
» snaha o stabilitu, pevnou vládu, pořádek
» 50. l. – císař vládne téměř absolutisticky
» 60. l. – konstituční monarchie
» hospodářský rozkvět →
» → růst životní úrovně
» sociální politika – veřejné práce (přestavba Paříže; budování železnic, kanálů, přístavů…)
- výbojná zahraniční politika
» zisk Savojska a Nizzy
» budování koloniálního impéria (zejména v severozápadní Africe)
» Suezský průplav – 1869
- 1870 – porážka v pruskofrancouzské válce → pád II. císařství, vyhlášení III. republiky
-vláda musí Německu ustoupit
»Alsasko a Lotrinsko
»5 mld. franků→
→povstání v Paříži
»ustavení revoluční vlády-KOMUNY
»reformy v duchu komunisticke ideologie (státní kontrola výroby a cen, předávání továren a dílen do správy dělníkům, stěhování chudiny do zabraných domů bohatých lidí)
-v květnu 1871 byla Komuna vládními vojsky poražena→stabilizace III. republiky
»postupná demokratizace (až bylo nakonec zavedeno všeobecné hlasovací právo pro muže)
»pokračování ve výbojích do zámoří→
→»hospodářský rozvoj
»Paříž byla centrem kulturního a uměleckého života

Rusko

-Mikuláš I. (1825-55)
»1825-potlačení vzporuy děkabristů→posílení tajné policie, cenzury
»1830-potlačení polského povstání
»»omezení polské samosprávy
»podpora technických škol→hosp. rozkvět (poč. prům. revoluce v Rusku)
»"zlatý věk ruské literatury" (Puškin, Gogol, poč. tvorby Turgeněva, Dostojevského, Tolstého)
»výboje
»»ovládnutí Kavkazu
»»postup do stř. Asie
»»neúspěch v Krymské válce (1853-55)
-Alexandr II. (1855-81)
»uznával nutnost modernizace Ruska→reformy
»»zrušení nevolnictví
»»reforma soudnictví a trestního práva
»»reforma armády
»»rozvoj školství
»»uvolnění cenzury
»1863-povstání Poláků s cílem získat samostatnost
»»potlačeno rus. vojsky
»»úplná likvidace polské samosprávy
»1881 Alexandr II. zavražděn narodniky
-Alexandr III. (1881-94)
»posílení cenzury, tajné policie
»podpora urychlené industrializace
-Mikuláš II. (1894-1917)
»napětí ve společnosti se car pokusil vyřešit "malou vítěznou válkou"→1904-1905 rusko-jap. válka
»»porážka Ruska→1905 revoluce v Rusku→car je nucen zavést konstituční monarchii
»ministr Stolipin poskytuje rolníkům půdu v odlehlých oblastech Ruska
»»rolníci získávají půdu do soukromého vlastnictví→rozvoj zemědělství, Rusko se stává "obilnicí Evropy"

Habsbursko-lotrinské monarchie ve 2. pol. 19. stol.

-porážka rak. armád u Magenty a Solferina od Sard. krále a Francie→ztráta Lombardie, zánik rak. sféry vlivu v severoit. státech→pád Bachova režimu→opozice v Uhrách si nepokoji vynutila změny režimu
-20. 10. 1860 vydal císař František Josef I. (1848-1916) tzv. "říjnový diplom", jímž se zříká absolutismu
»poč. parlamentalismu-Rakousko se stává konstituční monarchií
»rozvoj polit. hnutí
»»poč. 60. l.-Národní strana ("Staročeši")
»»»F. Palacký, F. L. Rieger
»»1874-Národní strana svobodomyslná ("Mladočeši")
»»»K. Kramář, J. a E. Grégrové
»»1874-Československá sociálně-demokratická strana dělnická
»»»L. Zápotocký
»»1894-Česká strana křesťansko-sociální
»»»J. Šrámek
»»1899-Česká strana agrární
»»»Antonín Švehla
»»1900. Česká strana lidová ("Realisté")
»»»T. G. Masaryk
»uvolnění poměrů→rozvoj nár. života
»»spolky:
»»»Hlahol (1861)
»»»Sokol (1862 zal. Tyršem a Fügnerem)
»»»Umělecká beseda (1863)
»»kulturní vzestup
»»»hudba: B. Smetana, A. Dvořák
»»»poezie: J. Vrchlický, J. V. Sládek
»»»malířství: K. Purkyně, J Čermák
»»»architektura: J. Zítek, J. Schulz
»»»divadlo: 1862 Prozatimní divadlo; 1868-1881-1883 Národní divadlo (arch. projekt: Zítek, Schulz; sochaři: Schnirch, J. V. Myslbek; malíři: F. Ženíšek, V. Hynais, V. Brožek, J. Mařák, M. Aleš)
»1873-1929-dostavba svatovítské katedrály (arch. J. Mocker)

Rakousko-uherské vyrovnání

-1866-porážka Rak. ve válce s Pruskem→vláda Rak. ztrácí respekt→opozice v Uhrách podněcuje nepokoje→Rakousko-Uherské vyrovnání (1867)
»"Předlitavsko" a "Zalitavsko"
»společná zůstává osoba panovníka, armáda, měna, zahr. politika
»státoprávní změny byly zakotveny v Prosincové ústavě
-také Češi usilovali v duchu austroslavismu o autonomii, jejich snahy ale narážely na odpor ze strany českých Němců a Maďarů
»neúspěch 18 fundamentálních článků (1871)
»neúspěch punktací (1890)
-k dohodě došlo na Moravě-Moravský pakt (1905)
-za podpory Taafeho konzervativní vlády Národní stranou se podařilo získat postupně některé výsady (národnostní rozdělení školství; zavedení češtiny, jako úředního jazyka u nejvýzn. úřadů v Čechách)